Tính tiền làm thêm

Máy tính tiền lương làm thêm ở Hàn Quốc. Sản phẩm của Tạp chí người Việt tại Hàn Quốc!

Đọc thêm về mức lương tối thiểu năm 2020

Lương một giờ
Số giờ làm việc bình thường một tuần
Số giờ làm việc quá 8h
Số giờ làm việc từ 10h đêm đến 6h sáng
 
Lương tuần trước thuế
Lương tháng trước thuế
Số thuế bạn phải đóng một tháng
Lương tháng sau thuế